Privatlivspolitik, paragraf 107, 108

 Privatlivspolitik for Toresholm

Kontaktoplysninger:

Toresholm

Cvr: 21101796

Adresse: Døjringevej 27, 4180 Sorø
Mail: Toresholm@toresholm.dk

 

1. Vi sikrer fair og transparent databehandling.

 Når vi beder dig om at stille dine persondata til vores rådighed, oplyser vi dig om, hvilke data, der behandles og til hvilket formål.

2. Vi anvender og bruger denne type data om dig.

 De data, vi anvender, omfatter helt overordnet:

 • Almindelige persondata
 • Transaktionsoplysninger
 • Oplysninger, der knytter sig til din sociale og sundhedsfaglige historik
 • Medicinoplysninger
 • Oplysninger om tidligere indsatser og bopæle, der har tilknytning til offentlige myndigheders sagsbehandling og behandling
 • Oplysninger, som du eller andre, der bemyndiget af dig, har givet os

 Vi anvender data om dig for at gøre

 • Kunne udføre den opgave, som henvisende myndighed har bestilt
 • Give dig den bedste pædagogiske indsats
 • Støtte dig i dit liv, hvor du sætter dagsorden
 • Via vores hjemmeside: analysere hvem, der besøger hvilke dele af hjemmesiden for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

 Dette sidste gør vi ved eksempelvis ved at analyse, hvilke af vore sider/features vore brugere har besøgt.

 I forhold til de øvrige punkter henviser vi til vores dokumentation af hvordan vi efterlever Forordningens krav. 

3. Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.

3.1 Beboere 

 • For at sikre en korrekt sundhedsfaglige indsats

 • For at give dig den bedste pædagogiske støtte

 • For at give dig mulighed for at have et selvstændigt liv

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål, såsom:

 • At efterleve og udføre den opgave, som den ansvarlige handlekommune stiller os

 • At skabe de bedste rammer for dig ved at støtte dig med de opgaver du ikke selv magter

 • At beskytte dig mod udfordringer, der kan true dit liv og velbefindende

At levere oplysninger til Tilsyn øst

4. Vi behandler kun relevante persondata.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der forfølger et relevant formål hos os. Tilsvarende gælder omfanget af de persondata, som vi bruger. Toresholm tilsikrer i denne forbindelse, at vi ikke bruger flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

5. Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig for at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan ligeledes være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

6. Vi kontroller og opbevarer dine persondata.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, hverken er urigtig eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. I den forbindelse er vi afhængige af, at du sørger for at oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte Toresholm@toresholm.dk på for at meddele os om eventuelle ændringer.

7. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse til at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

I forbindelse med dit ophold på Toresholm har du eller en pårørende/værge modtaget oplysninger om deres rettigheder til at få rettet, slettet, kommenteret oplysninger, som vi har om dig.

Kontakt os på Toresholm@toresholm.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at få dine oplysninger slettet.

8. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til 3. part.

9. Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Toresholm har udfærdiget en IT-sikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

11. Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvor de stammer fra, samt hvad vi anvender dem til. Endvidere kan du få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de specifikke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

For at håndhæve dine rettigheder kan du henvende dig til Toresholm@toresholm.dk, som vil hjælpe dig igennem proceduren.

Du har modtaget et brev, som orienterer dig om disse rettigheder.

12. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Såfremt du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem slettet. Dette gøres mest praktisk ved at skrive til os på Toresholm@toresholm.dk.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette din persondata. Det gælder eksempelvis i de tilfælde, hvor du tilbagetrækker dit samtykke.  Hvis du mener, at dine data ikke længere forfølger et nødvendigt formål, kan du anmode om at få dem slettet. Endvidere kan du kontakte os, såfremt du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt og gennemføre i så fald de relevante ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

13. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan derudover gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til relaterede markedsføringsformål. Du kan bruge koncernens anmodningsblanketter til at gøre indsigelse. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Da vi bruger dine oplysninger til at planlægge og udføre den bedste behandling, vil dette have konsekvenser for vores muligheder for at tilbyde dig den bedste social- og sundhedsfaglige indsats.

 

 

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1)Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

110. Servicelovens § 107 er en videreførelse af de hidtidige bestemmelser i serviceloven om midlertidige kommunale botilbud i § 91 (§107, stk. 1) og amtskommunale botilbud i 93, stk. 1, (§ 107, stk. 2). Adgangen til at etablere og drive døgnhuse med behandlingsstøttende rammer til personer med sindslidelser er nu indeholdt i sundhedslovens § 74, der hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tidligere kunne disse etableres efter serviceloven (jf. den tidligere § 93, stk. 2).

Botilbud som kommunen kan vælge at tilbyde, jf. servicelovens § 107, stk. 1

111. Efter servicelovens § 107 stk. 1, kan kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for et sådant ophold. Det er som hidtil en forudsætning, at målgruppen ikke er omfattet af lovens andre botilbud.

Tilbud om ophold i en boform med henblik på midlertidigt ophold er beregnet til at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig, selvom der er mulighed for støtte efter den sociale lovgivning. Kommunen kan anvende forskellige boligformer ved løsningen af opgaven med at give tilbud om ophold i en midlertidig boform. Bestemmelsen i stk. 1 har til formål at sikre, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold, herunder weekendophold, til personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v.

Målgruppen for botilbud efter servicelovens § 107, stk. 1

112. Efter bestemmelsen kan kommunen tilbyde personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne et midlertidig botilbud. Det er ikke nærmere specificeret, hvilke former for funktionsnedsættelser, der skal være tale om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i form af fx lammelser, ligesom der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser fx i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser m.v. Der kan endvidere være tale om en kombination af både fysisk og en psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet tager også sigte på mennesker med sindslidelser, som i en længere eller kortere periode har behov for ophold i fx i et bofællesskab eller som periodevis har behov for at komme væk fra egen bolig, at komme i andre omgivelser med mulighed for hjælp og støtte, ophold og overnatning i en akutbolig.

Afgørelsen for kommunens afgørelse er en vurdering af personens behov for at få tilbudt et midlertidigt ophold. Det midlertidige ophold, som også kan bestå i weekendophold, gives til personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v. omfatter bestemmelsen tilbud om ophold i et midlertidigt botilbud i en efterbehandlingsfase for stofmisbrugere, der fx efter døgnophold efter § 107, stk. 2, nr. 2, ikke skønnes i stand til at klare sig i eget hjem, og som i en længere eller kortere periode har behov for ophold i fx et bofællesskab, hvor der ydes den nødvendige medhjælp, og hvor der er støtte fra bofællesskabets andre beboere.

Midlertidige botilbud, som kommunen skal tilbyde, jf. servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1

113. Efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer, der kan opfylde det særlige formål.

Målgruppen for botilbud efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1

114. Efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 1, skal kommunen tilbyde personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne et midlertidigt botilbud. Det er ikke specificeret, hvilke former for funktionsnedsættelser, der skal være tale om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i form af lammelser, hjerneskade m.v., og der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser, fx i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser m.v., ligesom der kan være en kombination af både fysisk og en psykisk funktionsnedsættelse. Afgørende for kommunens afgørelse er en vurdering af personens behov. Behovet omfatter hjælp til almindelige, daglige funktioner, for pleje eller særlig behandlingsmæssig støtte. Der kan fx være tale om aflastning, som også kan bestå i weekendophold, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v.

Målgruppen for botilbud efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2

115. Målgruppen for kommunens forpligtelse efter stk. 2, nr. 2, er personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, eller særlig behandlingsmæssig støtte. Der kan fx være tale om aflastning, behandling, optræning og udslusning m.v.

Bestemmelsen omhandler personer med nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer, herunder personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter samt tilbud til mennesker med sindslidelser. Der kan fx være tale om ophold med behandlingsunderstøttende rammer til personer, som for en kortere periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres.

Kommunen træffer beslutning om tilbud om døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. Vejledning 4 til lov om social service. Døgnbehandling af stofmisbrugere forudsættes at foregå i botilbud efter servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2.

Varigheden af det midlertidige ophold

116. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet er opfyldt, og at den pågældende efter opholdet kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform og derfor skal tilbage i egen bolig igen, eller den pågældende skal tilbydes ophold i længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Betaling for opholdet

For så vidt angår betalingsreglerne for ophold i boformer til midlertidigt ophold henvises til pkt. 179.