TORESHOLM - er et godt valg!

Toresholm er et socialpsykiatrisk botilbud i henhold til Servicelovens § 107, 108 samt 103 og 104 

Beboerne har alle behov for særlig social støtte og rehabilitering. Hovedparten af beboerne har en diagnose inden for det skizofrene spektrum, men vi har også beboere med cerebrale skader, angst og autismespektrumforstyrrelser. Støtten tilrettelægges individuelt i samspil med den enkelte beboer og indgår i en pædagogisk handleplan, som tager udgangspunkt i kommunens handleplan jfr. Servicelovens §141.

Mission


Toresholms mission er at støtte og vejlede beboerne, således at de føler sig hørt og får indflydelse og medbestemmelse i eget liv. At den enkelte beboer oplever at have et hjem og en hverdag som opleves rolig, stabil og tryg og ikke mindst forudsigelig.

Vi styrker lysten til positiv forandring og understøtter skaberglæde og motivation for evt. at komme videre i livet i en mere selvstændig boform.

På de længerevarende ophold er der mere fokus på at vedligeholde og evt. udvikle kompetencer, medvirke til maksimal livskvalitet og trivsel i kontakten og samværet med andre mennesker herunder øvrige beboere, personalet og pårørende.

Dette indebærer på den ene side, at der arbejdes aktivt med brugerinddragelse og på den anden side, at der arbejdes med udvikling af medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer.

Målsætning


Den overordnede målsætning i det pædagogiske arbejde med beboerne, er en psykosocial rehabilitering igennem relationer.

Det er Toresholms overbevisning, at det er i samspillet med andre mennesker, at beboerne udvikler sig både socialt, psykisk og fysisk.

Det praktiseres ved daglig kontakt, samvær og samtaler i rummelige omgivelser med afsæt i beboernes behov og ønsker. Tilgangen til arbejdet er en anerkendelse af det individuelle menneske, med dets særegne behov og egen livshistorie. Toresholms opgave er at yde praktisk hjælp, støtte og vejledning til beboerne med fokus på de indsatser og formål, der er aftalt med beboeren og den anbringende kommune.

Kvalitet og udvikling

Toresholm arbejder udfra kvalitetsstandarder udarbejdet med afsæt i Lov om socialtillsyn. Temaerne udvikles løbende og omhandler:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Økonomi
  • Fysiske rammer

Toresholm arbejder målrettet med udvikling af selve opholdsstedet, samt de tillbud der er tilgængelige for beboerne, og med udviklingen af personalets faglige kompetencer ud fra en fælles pædagogisk strategi.

Ud over de grundlæggende kerneydelser tilbydes der stor fleksibilitet. Der tilbydes beskæftigelse i mindre land og skovbrug, arbejdstræning, eksterne tilbud med fokus på den enkelte beboer.