Vedtægter

Vedtægter For Fonden ”Botilbuddet TORESHOLM”

§ l.
Fondens navn er ”Botilbuddet TORESHOLM"

§ 2.
Fondens hjemsted er Sorø Kommune.

§3.
Fondens hovedformål er at yde praktisk og pædagogisk støtte til voksne over 18 år med psykiatriske lidelser/psykosociale problemer med det sigte, bl.a. gennem arbejdstræning, at motivere den enkelte til at tage ansvar.

Endvidere er det fondens formål, gennem ligeværdigt samarbejde med den enkelte, at styrke lysten til forandring og stimulere skaberglæden og motivationen for at komme videre, ud fra den enkelte beboers ønsker og ressourcer.

Endvidere hjælpes med opbygning/etablering af sociale kontakter og netværk, samt støtte i forbindelse med botræning og udflytning til egen bolig eller anden boform.

Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af et socialpædagogisk botilbud i henhold til bistandslovens regler herom, samt gennem socialpædagogisk træning og beskæftigelse med udgangspunkt i den enkelte beboers handleplan, bl.a. ved at arbejde med ansvarlighed over for sig selv og andre, konsekvens, tolerance, involvering og løsning af egne problemer.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 4.
Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer.

Det tilstræbes, at deri bestyrelsen er personer med uddannelsesmæssig kompetence indenfor det psykologiske område, med økonomisk indsigt, og tilknytning til lokalområdet.

Medarbejderne på Toresholm udpeger 1 repræsentant.

Såfremt den tilsynsførende myndighed ønsker dette, kan en repræsentant herfra deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret (ud over de 5 medlemmer)

I bestyrelsesmøder deltager Toresholms forstander og Toresholms sekretær, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

§ 5.
Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. dec. Og således, at der altid vælges/udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen i de lige år, efter vedtagelsen af nærværende fundats, første gang den 1. januar 2000, og 3 medlemmer i ulige år, første gang 1. januar 2001.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal de nye indtræde uden ubegrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 5 personer.

Genvalg/udpegning kan finde sted.

§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen i er valgt i udpeget i henhold til § 4.

§ 7.
Bestyrelsen holder møde så ofte l medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.
Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

§ 8.
Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. Dog reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9.
Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til servicelovens § 9l og 93.

§ 10.
Bestyrelsen ansætter en leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale. Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål samt til at opholdsstedet drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til servicelovens § 91 og 93.

Lederen forestår kontakten mellem bestyrelsen og opholdsstedet

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af opholdsstedet, herunder kontakten med kommunen samt de tilskudsgivende kommuner, forældrene m.v.

§ 11.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 12.
Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts,- anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til Sorø kommune til godkendelse, så længe opholdsstedet måtte være godkendt i.h.t. servicelovens § 91 og 93.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for opholdsstedets drift, og at budgettet fremsendes til Sorø kommune til godkendelse, så længe opholdsstedet er godkendt i henhold til servicelovens § 91 og 93.

§ 13
Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse.

Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et beløb fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen.

Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og lederen i forening, eller af lederen og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 14.
Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering - eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling, alt efter forelæggelse for Sorø kommune, så længe opholdsstedet er godkendt i henhold til servicelovens § 91 og 93.

§ 15.
For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

§ 16.
Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med flertal samt godkendelse af tilsynsførende myndighed.

§ 17.
Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med 4/5 dels flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højest l måneds mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Sorø kommune og fondsmyndighed.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse af bestyrelsen med 4/5 dels flertal med godkendelse fra fondsmyndigheden og med godkendelse fra Sorø kommune, såfremt opholdsstedet måtte være godkendt i henhold til servicelovens § 91 og 93 på ophørstidspunktet.

Fondens grundkapital udgjorde på stiftelsestidspunktet kr. 10.000,-